• youtube
  • facebook

Khánh Hòa mở rộng triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ

Sở GD&ĐT Khánh Hòa ban hành văn bản hướng dẫn các phòng GD&ĐT mở rộng triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo văn bản này, năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn triển khai mở rộng thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) trong các cơ sở giáo dục mầm non; đánh giá sơ kết 2 năm triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh), Sở GD&ĐT triển khai một số nội dung sau:

Cụ thể, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai thí điểm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) tại 12 đơn vị đã thực hiện triển khai thí điểm từ năm học 2015-2016;

Mở rộng triển khai thêm một số cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo đủ điều kiện, phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh), ngoài các trường mầm non đã triển khai thí điểm trong năm học 2016-2017 từ 13 -20 trường trong toàn tỉnh;

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. Đánh giá sơ kết 2 năm triển khai tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Chỉ đạo các đơn vị sử dụng giáo trình, thời lượng, thời điểm, hình thức tổ chức, học phí ... tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) thực hiện theo Công văn số 139/SGDĐT-GDMN của Sở GD&ĐT.

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non triển khai thí điểm tiến hành rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, khảo sát nhu cầu của phụ huynh,... đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) tại các cơ sở giáo dục mầm non theo nguyên tắc đảm bảo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và đúng theo sự chỉ đạo của ngành.

Phân công nhân sự theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh), báo cáo kết quả thực hiện về phòng Giáo dục Mầm non - Sở GD&ĐT theo các kỳ báo cáo thực hiện giáo dục mầm non đã qui định.

Chọn đơn vị mở rộng thí điểm: Các cơ sở giáo dục mầm non được chọn phải đảm bảo đủ các điều kiện do Bộ GD&ĐT qui định. Mỗi đơn vị chọn thêm từ 2 - 3 trường, riêng Nha Trang từ 3 - 5 trường, huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh chọn 1 trường thực hiện thí điểm (nếu có nhu cầu)...

Các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) tại đơn vị mình gửi về cho phòng GD&ĐT phê duyệt.

Tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền và lấy ý kiến phụ huynh, cho phụ huynh tự nguyện đăng ký danh sách các cháu tham gia học thuộc các lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi đối với 12 trường đã thực hiện thí điểm từ năm học 2015-2016.

Các đơn vị thực hiện thí điểm từ năm học 2016-2017, 2017- 2018 chỉ thực hiện tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) ở trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi (không bắt buộc cho tất cả trẻ).

Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc triển khai cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh). Tổ chức tuyển chọn giáo viên đảm bảo các điều kiện qui định tại Công văn số 139/SGDĐT-GDMN của Sở GD&ĐT Khánh Hòa;

Biên chế đảm bảo đủ định biên giáo viên trên lớp, chú ý nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên tiếng Anh. Biên chế các lớp cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) cần đảm bảo: trẻ cùng độ tuổi, số lượng trẻ trên lớp từ 20 - 25 trẻ.

Giáo trình, thời lưựng, thời điểm, hình thức tổ chức, học phí... tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ (tiếng Anh) các trường thực hiện theo Công văn số 139/SGDĐT-GDMN của Sở GD&ĐT.

 

create

Lập Phương/giaoducthoidai.vn